Dr. Chanesd Srisukho

Dr. Chanesd Srisukho
ด้วยอาชีพหลักที่เป็นแพทย์ ผมยึดมั่นในความตรงต่อเวลา เพราะเพียงเสี้ยววินาที นั้นหมายถึงความเป็นหรือความตาย ดังนั้นนาฬิกาจึงเป็นเครื่องมือที่ผมยึดถือเป็นอย่างยิ่ง