นโยบายการคุ้มครองข้อมูลสมาชิก LWQP

ทางทีมงานของ QP Magazine (Thai Edition) และ LWQP Watch Blog มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกดังนี้

นโยบายและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

  1. เว็บไซต์ www.lwqponline.com มีนโยบาย ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกทุกท่าน โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมการทำงานเว็บไซด์ www.lwqponline.com ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของเรา ซึ่งเราจะให้ความคุ้มครองข้อมูลดังกล่าวอย่างดีที่สุดและเราจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ หรือ จำหน่ายต่อบุคคลที่สาม เป็นอันขาด เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว
  2. ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่อง จากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก โดยไม่ได้แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้สมาชิกอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอย่างรอบคอบ